Smittskyddspolicy

Smittskyddspolicy Falkenbergsortens Ryttarförening

Omfattning

Smittskyddspolicyn omfattar:

Samtliga på föreningens anläggning uppstallade och besökande hästar, samtliga personer, företag, och organisationer som vistas på anläggningen oavsett ärende eller verksamhet.

Syfte

Denna smittskyddsplan ska ge stöd i det förebyggande smittskyddsarbetet och vara vägledande i hanteringen av misstänkta och bekräftade fall/utbrott av smittsamma hästsjukdomar.

Målsättning

Åtgärderna syftar till att skydda hästarna på föreningens anläggning med den normala verksamheten  så långt som möjligt bibehållen.

Riskbedömning och åtgärder

I all hästverksamhet förekommer risker i form av smittsamma sjukdomar. Utbrott kan få mycket stora konsekvenser i form av sjuka eller i värsta fall döda hästar samt ekonomiska och sportsliga förluster. Hästverksamheter kan också drabbas av sjukdomar som överförs mellan djur och människa, så kallade zoonoser.

De sannolikt mest relevanta infektiösa hästsjukdomarna för anläggningen bedöms vara kvarka, ekvint herpesvirus 1,4 (EHV)  A2 hästinfluensa. De mest relevanta zoonoserna är ringorm, salmonella och MRSA och ESBL (antibiotikaresistenta bakterier). För information om de enskilda sjukdomarna hänvisas till SVA.se.  

För ovan nämnda sjukdomar gäller att hygienåtgärder, vaccination och ankomstrutiner effektivt minskar risken för smittsam sjukdom på anläggningen. Det är dock viktigt att förstå att risken aldrig försvinner helt men också att den kan hanteras med i de allra flesta fall bibehållen verksamhet.

FORF Hygienregler (finns på FORFs hemsida)

Gäller alltid som det grundläggande smittskyddet och ska alltid följas av alla.

Vaccinationer

Alla hästar som besöker anläggningen ska vara vaccinerade mot hästinfluensa enligt SvRF TR 1.

Alla nyanlända hästar för permanent uppehåll på anläggningen skall vara vaccinerade mot hästinfluensa < 6 mån.

Anmälan om ändrat hälsotillstånd

Alla som berörs av denna plan är skyldiga att omedelbart, till respektive stallansvarig, anmäla temperatur 1°C  över normaltemperatur. OBS! Det är viktigt att veta din häst normala temperatur i vila (EJ direkt efter transport eller arbete). Feber i kombination med näsflöde, hosta, diarré, nedsatt allmäntillstånd, sår som inte läker, svårigheter att urinera, andningsbesvär, vinglighet och andra symptom på smittsam sjukdom. Om hästen uppvisar symptom enligt ovan och har nedsatt allmäntillstånd, ska veterinär tillkallas för bedömning om eventuell isolering i tävlingsstallet.

Enskilda risker och deras hantering

Nyanlända hästar  för permanent uppstallning ankommande från svenskt stall utan misstänkt eller konstaterad smitta – Krav på vaccination <6 mån innan inflyttning samt avmaskad.

Nyanlända hästar för permanent uppstallning ankommande direkt från utlandet eller från svenskt handelsstall. Hästar som inom de senaste tre veckorna transporterats med hästar av okänd hälsostatus, exempelvis via hästtransportörer  – Ska vara uppstallade i tävlingsstallet i 3 veckor. Daglig kontroll av kroppstemp som nedtecknas i lista uppsatt vid hästens box. Handtvätt och desinfektion enligt FORF Hygienregler. Separat ytterplagg, exempelvis overall eller åtminstone överdragsjacka används vid all hantering av hästen. Dessa hästar får ej vistas i ridhusen.

Hage tilldelas efter behov.

Ordinarie uppstallade hästar som varit uppstallade över natt i annat stall (exempelvis tävling eller utställning) där det inte finns misstänkt eller konstaterad smitta – Daglig kontroll av kroppstemp i minst 14 dagar som nedtecknas i lista uppsatt vid hästens box.

Ordinarie uppstallade hästar som varit utanför anläggningen på plats där det finns misstänkt eller konstaterad smitta – Ska vara uppstallade i tävlingsstallet i 3 veckor. Kontroll av kroppstemp minst en men helst två gånger dagligen. Tempen ska nedtecknas i lista uppsatt vid hästens box. Separat ytterplagg, exempelvis overall eller åtminstone överdragsjacka används vid all hantering av hästen. Separata skodon alternativt skoskydd ska användas.

Besökande hästar för tillfällig uppstallning – Får endast uppstallas i tävlingsstallet och ej skötas av ordinarie personal eller andra som kommer i kontakt med anläggningens ordinarie hästar.

Hästar utifrån, deltagande i klubbens tävlingar, får ej uppstallas i privatstallarna.

Besökande hästar som inte stallas upp på anläggningen – Äger endast tillträde till anläggningen under förutsättning att hästen inte varit på plats med misstänkt eller konstaterad smitta de senaste tre veckorna.

Anställd eller kontrakterad personal, praktikanter, stallisar eller andra på anläggningen som hanterar, sköter eller utfodrar fler än den egna hästen på anläggningen – FORFs Hygienregler

Veterinärer, hovslagare, massörer, sadelutprovare och alla andra som kommer i direktkontakt med anläggningens hästar och kan ha varit i närkontakt med hästar utanför anläggningen – Är skyldiga att informera om de under den senaste veckan kommit i kontakt med smittade hästar samt vilka åtgärder de vidtagit för att säkerställa att de inte riskerar att sprida smittan vidare. (Exempelvis rengöring och desinfektion av utrustning och skor, klädbyte etc.)

Ridskoleelever, privatryttare och andra som har varit i närkontakt med hästar utanför anläggningen – Ska byta till rena kläder innan de beträder anläggningen. Skor ska antingen bytas eller rengöras och desinficeras.

Styrelsen, Falkenbergsortens RF