Funktionärer vid hopptävling

Vem som helst kan vara funktionär, det finns många olika uppgifter att göra. Att vara funktionär innebär att du arbetar ideellt, det vill säga att du bidrar med din tid, din kunskap och ditt engagemang. Att hjälpa klubben på en tävling innebär att du hjälper klubben att tjäna in pengar samtidigt som våra tävlingsryttare får chansen att tävla på hemmaplan. Man har stor möjlighet att lära sig mer om hästar, ridning och att arrangera en tävling.
Vad vill och kan du hjälpa till med som funktionär?

Tävlingsledare
Tävlingsledaren är insatt i Svenska Ridsportsförbundets Tävlingsreglemente (TR). Tävlingsledaren ansvarar för att alla huvudfunktionärer är väl insatta i sina uppgifter och kontrollerar att framridnings- och tävlingsbana i ridbart skick. Tävlingsledaren ska finnas på plats hela tävlingen, vara behjälplig med att svara på frågor samt vara beslutsfattare.

Banbyggnadspersonal
Innan tävlingen (oftast dagen före) bygger en grupp funktionärer banan tillsammans med banbyggaren. Man bygger upp hinder enligt banbyggarens instruktioner, mäter in rätt avstånd mellan hinderna samt smyckar tävlingsbanan med eventuella blommor, växter och annat pynt. Hinder till framhoppningen skall byggas samt att läktaren sopas och städas från skräp.

Banchef
Ansvarar för att rätt hindermaterial finns till respektive klass både på framridningen och tävlingsbanan och att tävlingsbanan är iordningställd och kontrollerad innan klassen startar. Banchefen ska även se till att banpersonal finns tillgänglig under klassens gång. Efter avslutad tävling ska framridningen och banan, tillsammans med banpersonalen, plockas undan samt att läktaren ska städas från skräp.

Banpersonal
Som banpersonal finns olika uppgifter att tillgå.
¤ Banfunktionärer befinner sig inne på tävlingsbanan och står placerad på lämpligt ställe, exempelvis vid något hinder eller i något hörn, för att inte stå i vägen för den som tävlar. Efter det att ekipaget har gått i mål ska man vid eventuella nedslag vara snabb med att ta upp bommar och platta till ojämnheter i underlaget. Man ska under pauser mellan kategorier hjälpa till att justera hinder och bana med instruktioner från banbyggaren.
¤ Flaggare står vid start- eller mållinjen (eventuellt även vid startlinjen till omhoppning om sådan finns för klassen) och flagga när ekipaget passerar för att funktionärerna i domartornet ska kunna registrera tiden med hjälp av stoppur.
¤ Det ska finnas en ringmaster vid insläppet till tävlingsbanan och en vid utsläppet, för att hjälpa ekipagen in och ut. Ringmastern vid insläppet ska ha tillgång till aktuell startlista för att kunna ha koll på den rätta turordningen.

Framhoppning
Det behövs två personer som kallar in ekipage från framridningen till framhoppningen. Man ansvarar för att det finns rätt antal ekipage på framhoppningsbanan samt ser till att framhoppningshinderna inte höjs mer än 10 cm högre än klassen.

Ringmaster
Ringmastern hjälper ekipaget in och ut från tävlingsbanan. Man har med hjälp av aktuell startlista kontroll på den rätta turordningen.

Säkerhetsfunktionär
Ansvarar för riskbedömningen och säkerhetsplanering före och under tävling för hästar, ryttare och publik. Svarar för att området utanför ridhus och paddockar är i presentabelt skicka, att flaggor är hissade och skyltning är utförd.

Sekretariat
Skriver proposition och skickar in till Hallands Ridsportförbund, tar fram startlistor samt skriver ryttarmeddelande och publicerar dessa på Equipe Online. Sekretariatet tar även emot eventuella efteranmälningar och hjälper ryttarna tillrätta med startlistor. Andra uppgifter kan vara att vara funktionärsansvariga, ta fram startlistor till funktionärer, leverera bedömningsprotokoll och andra dokument till domare och domarsekreterare. Sekretariatet sammanställer slutliga resultatlistor och skickar dessa till TDB. Ansvarar för IT, datorer, resultatskärmar och nätverk.

Domartorn
Funktionärerna i domartornet håller kontroll på resultaten och stöttar domaren i dennes arbete. Man får se tävlingen från bästa plats, men man måste samtidigt vara uppmärksam och vaken , eftersom man hela tiden måste ha full uppsikt och kontroll på ekipagens prestation och resultat.
Här sköter man tidtagningen (med hjälp av automatisk tidtagning och stoppur), skriver hoppningsprotokoll samt skriver in resultaten i Equipe.

Serveringsansvarig
Som serveringsansvarig ansvarar man för inköp av varor till tävlingsdagen, förbereder och städar i serveringen, tillagar och säljer varor samt städar efter tävlingens slut.

Serveringspersonal
Uppgiften i cafeterian är att hjälpa till med försäljning, brygga kaffe, bre mackor, göra varma mackor, plocka fram och fylla på varor samt hålla snyggt och städat. Man kan även baka något gott eller bidra med något annat som serveringen kan sälja på tävlingsdagen.
Man kollar även över att det finns tillräckligt med soptunnor eller boxar till pantburkar etc vid serveringsplatsen, även på läktaren eller där åskådarna kommer att vara.

Speaker
Du välkomnar ekipagen in på tävlingsbanan och berättar lite om varje, samt kanske pratar lite om sponsorerna om det finns sådana till den tävlingen du är speaker på. Du kommer att ha en startlista att utgå ifrån och du behöver gilla att prata inför publik. Tävlingsledaren ger dig instruktioner om vad du ska presentera.

Sjukvårdare
Sjukvårdaren ska se till att Första Hjälpen-utrustning finns på tävlingsplatsen. Sjukvårdaren ska vara tydligt skyltad, ha kunskap om Första Hjälpen samt ha Vuxen HLR och Barn HLR. Denne ska också kunna tillkalla ambulans och vara med den skadade tills ambulansen anländer samt efter bästa förmåga stabilisera läget för den skadade. Ska även vid behov kunna tillkalla veterinär eller hovslagare.

Parkeringsfunktionär
Viktigaste funktionären på tävlingen! Parkeringsfunktionären är första personen som ryttarna och besökarna möter på tävlingsplatsen. Man hjälper ryttarna till angivna parkeringsplatser och ser till att transporterna ställs i sådan ordning att alla får plats, även för i – och urlastning av hästarna. Man ansvarar också för iordningställande och skyltning till parkering, soptunnor till skräp, anvisning till vatten, ordnar skottkärra och grep för att ryttarna ska kunna städa upp efter sin häst och återställande av parkeringsplats efter tävlingens slut.